U bent van harte welkom binnen ons centrum, om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/ haar zin heeft hanteren wij de volgende huisregels:

 

Huisregels en algemene voorwaarden Sporters

Algemene Voorwaarden

Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Het (proef) lidmaatschap vangt aan op de daarover afgesproken datum met de deelnemer. Na het proeflidmaatschap kan het abonnement worden omgezet in een definitief abonnement voor de duur van minimaal 1 maand welke stilzwijgend iedere maand verlengd wordt.

 

 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Betalingen dienen te geschieden door middel van automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap,
 • Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 31 kalenderdagen zijn voldaan wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien de deelnemer na nogmaals een periode van 31 dagen nog steeds in gebreke is gebleven wordt de vordering uit handen gegeven.
 • Alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Contributie wordt nooit gerestitueerd.
 • Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk in de lopende periode.
 • Het missen van lessen om welke reden dan ook zijn volledig voor rekening van de deelnemer.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk te doen.
 • U heeft een opzegtermijn van 1 betalende maand en dient voor de 15e van de maand bij ons binnen te zijn.
 • Visser fysiotherapie en sport behoudt zich het recht voor om de groepsfaciliteiten aan te passen.
 • Deze aanpassingen geven geen recht op restitutie.
 • Op officiële en erkende Feestdagen is Visser fysiotherapie en sport gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en of het aanbod aan te passen.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten en het volgen van de groepslessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Visser fysiotherapie en sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal, of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • Visser fysiotherapie en sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich bewust dat sporten een risico op blessure met zich meebrengt dit risico is voor de deelnemer zelf.
 • De Algemene Voorwaarden van Visser fysiotherapie en sport staan op de website en zijn bij het secretariaat op te vragen.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en hiernaar te handelen.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wet bescherming persoonsgegevens.
 • Op deze voorwaarden en alle door of met Visser fysiotherapie en sport is aansluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en huisregels van Visser fysiotherapie en sport te accepteren.

Huisregels

 • U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn in de les.
 • Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers
 • Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk in de lopende betalingsperiode.
 • Het missen van lessen is volledig voor rekening van de deelnemer.
 • In de trainingsruimte draagt u binnen schoenen evenals schone en correcte sportkleding
 • Tijdens de training gebruikt u een handdoek op alle apparaten.
 • Lossen onderdelen zoals dumbells en gewichten legt u na gebruik terug op hun plaats.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u gebruiken in de trainingsruimte.
 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Aan het einde van de les dient de apparatuur gereinigd te worden.

Visser fysiotherapie en sport Januari 2023