U bent van harte welkom binnen ons centrum, om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/ haar zin heeft hanteren wij de volgende huisregels:

 

Huisregels en algemene voorwaarden patiënten 2024

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst.
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Visser fysiotherapie en sport, met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele en/of groepsgebonden gezondheidszorg.
 3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele en/of groepsgebonden gezondheidszorg ontvangt.
 4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling.
 5. Behandelprogramma: een op de patiëntgericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten.
 6. Visser fysiotherapie en sport.: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27363755.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Visser fysiotherapie en sport en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
 3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 4. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, als bijlage in de bevestigingsemail bij het maken van een eerste afspraak en in de praktijkmap van Visser fysiotherapie en sport raadplegen.
 5. isser fysiotherapie en sport is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

 1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
 3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt.
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.
 6. De behandelaar volgt de huidige wet- en regelgeving zoals deze door de volgende instanties worden uitgeschreven: het NZA, De AVG, de WGBO, de Wkkgz, het keurmerk fysiotherapie, en eventueel aanvullende contractuele afspraken met de zorgverzekeraar.
 7. De behandelaar is niet gemachtigd om toezeggingen of garanties te verlenen in naam van Visser fysiotherapie en sport inzake het wel of niet vergoed krijgen van de behandelingen van de patiënt.

Artikel 5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden patiënt

 1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
 2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
 3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren en ten minste bij aanvang van de eerste behandeling een identiteitsbewijs overhandigen ter controle van de persoonsgegevens.
 4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afzeggingen kunnen telefonisch aan het secretariaat, of door inspreken van het antwoordapparaat, of per email gecommuniceerd worden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
 5. Patiënt is verplicht melding te maken van het aantal behandelingen dat reeds binnen hetzelfde kalenderjaar heeft plaatsgevonden bij een andere praktijk voor fysiotherapie en of oefentherapie.
 6. Het is bij de patiënt bekend dat hij of zij niet meer dan 1 behandeling op dezelfde dag mag ondergaan door een paramedicus. Dit geldt zowel voor verschillende behandelaars, ook als deze in een andere praktijk zijn uitgevoerd, als voor verschillende behandelindicaties. Ondergaat u toch meer dan 1 behandeling op dezelfde dag dan zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om op de hoogte te zijn van de vergoedingsruimte en polisvoorwaarden die je met je verzekeraar afgesproken hebt.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om Visser fysiotherapie en sport correct te informeren over het aantal behandelingen dat je uit een vorig jaar mee mocht nemen (indien je verzekeraar dit toestaat) of het aantal behandelingen dat je elders hebt besteed.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om op de hoogte te zijn of Visser fysiotherapie en sport een overeenkomst heeft mijn zijn of haar zorgverzekeraar. Informatie hierover is te vinden op onze website of door te informeren bij de betreffende zorgverzekeraar zelf.
 10. Indien Visser fysiotherapie en sport geen overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om bij zijn of haar verzekeraar na te vragen hoeveel van de zorgkosten vergoed gaan worden door deze verzekeraar.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Visser fysiotherapie en sport.
 2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
 4. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur.
 5. Afspraken welke niet 24 uur van tevoren geannuleerd zijn komen worden in rekening gebracht bij de patiënt.
 6. U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten. U dient uw factuur binnen de vervaldatum te voldoen. Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang vanaf de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

Artikel 7. Kwaliteit

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Keurmerk fysiotherapie en in het B.I.G.-register.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Visser fysiotherapie en sport is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen of goederen van haar patiënten of cliënten.
 2. Visser fysiotherapie en sport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 3. Visser fysiotherapie en sport is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Visser fysiotherapie en sport tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Visser fysiotherapie en sport ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 5. Visser fysiotherapie en sport is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 6. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Visser fysiotherapie en sport voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Visser fysiotherapie en sport te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Visser fysiotherapie en sport strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Visser fysiotherapie en sport.
 8. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 9. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Visser fysiotherapie en sport is betaald, met een maximum van € 1.000,00.

Artikel 8. Privacy en dataverzameling

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens en AVG.
 2. Onze Privacy policy wordt als bijlage toegestuurd in de afspraakbevestiging, is op de website terug te lezen en is aan de balie op te vragen.
 3. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
 4. Visser fysiotherapie en sport in aangesloten bij Stichting keurmerk fysiotherapie waardoor data uit behandeldossiers, geanonimiseerd en niet te herleiden naar de patiënt, wordt verzameld voor kwaliteitsdoeleinden en eventueel wetenschappelijk onderzoek. Wanneer de patiënt hier geen toestemming voor geeft, moet de patiënt dit aan de behandelaar zelf doorgeven.

Artikel 9. Behandeling minderjarigen

 1. De wet WBGO regelt de rechten en plichten de patiënt, ook van minderjarigen. Voor onderzoek en behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind. Wanneer een kind tussen de 13 en 16 jaar is, mag een kind zelf meebeslissen over onderzoek en behandeling maar is nog steeds toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Patiënten van 17 jaar en ouder mogen zelfstandig beslissingen nemen zonder dat toestemming nodig is van de wettelijk vertegenwoordiger(s).
 2. Behandelaren van Visser fysiotherapie en sport gaan ervanuit dat wanneer een afspraak gemaakt wordt voor een kind bij de (kinder)fysiotherapeut, alle wettelijk vertegenwoordigers/gezagsdragers toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Het is voldoende om met één wettelijk vertegenwoordiger samen het kind naar de afspraak met de (kinder)fysiotherapeut te komen, er wordt dan vanuit gegaan dat een eventuele andere wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor (kinder)fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.
 3. Behandelaren van Visser fysiotherapie en sport gaan er vanuit dat wettelijk vertegenwoordigers van het kind dat onder behandeling is bij de (kinder)fysiotherapeut, elkaar zelf op de hoogte houden van het behandeltraject.
 4. Wettelijk vertegenwoordiger(s) zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen in het gezag over het kind dat onder behandeling is bij de (kinder)fysiotherapeut zelf door te geven aan de behandelaar. Wanneer er wijzigingen in het gezag zijn, gaan behandelaren ervanuit dat in de nieuwe situatie de wettelijk vertegenwoordiger(s) nog steeds toestemming verlenen voor onderzoek en behandeling. Als dit door de nieuw ontstane situatie niet het geval is, dient de wettelijk vertegenwoordiger dit zelf kenbaar te maken aan de behandelaar.
 5. Wanneer er overleg nodig is met eventuele andere behandelaars en/of leerkrachten van het kind, zal hiervoor toestemming aan de aanwezige wettelijk vertegenwoordiger gevraagd worden, waarbij de behandelaar van Visser fysiotherapie en sport ervanuit gaat dat eventueel andere wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind door de aanwezige wettelijk vertegenwoordiger op de hoogte gebracht zal worden van de eventueel gegeven toestemming.

Artikel 10. Klachten- en geschillenregeling

 1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling, welke ingezet wordt wanneer er een klacht kenbaar wordt gemaakt bij de behandelend fysiotherapeut, het secretariaat of praktijkeigenaren. Volgens een vast stappenplan zal samen met de klager worden gekeken hoe het beste tot een oplossing gekomen kan worden. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het secretariaat van de praktijk op te vragen.
 2. Visser fysiotherapie en sport neemt deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent wanneer er niet tot een oplossing gekomen kan worden ondanks het volgen van de interne klachtenregeling, u een bemiddelingsgesprek kunt aanvragen vanuit Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Zie voor meer informatie de website van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de patiënt gesloten overeenkomsten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 maart 2024 op de lopende behandelingen- en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Visser fysiotherapie en sport uitvoert en/of levert.
 4. Ondertekend:
  Marieke Panman en Paul Mulder