Algemene Voorwaarden Visser Fysiotherapie en Sport

Algemeen
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Praktijk Visser Fysiotherapie en Sport.  Deze voorwaarden zijn zichtbaar aanwezig in onze praktijk. Patiënten en bezoekers van Visser Fysiotherapie en Sport verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Bejegening / klachtenregeling
Uw fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder uw toestemming met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende ongenoegen- en klachtenregeling kenbaar maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.   Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Keurmerkfysiotherapie https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Behandeling
De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door b.v. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden. Dit geldt tevens voor bezwaar van behandeling door een fysiotherapeut van een andere sekse.
Indien u voor een vervolgafspraak komt, hoeft u zich niet te melden bij de balie. U kunt direct plaats nemen in de wachtkamer.

Wij bieden studenten fysiotherapie stageplaatsen. Een stagiaire zal zich altijd als zodanig aan u voorstellen. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut aan u voorstelt of een stagiaire u samen met uw fysiotherapeut, of zelfstandig mag behandelen. U bent hierin vrij in het maken van uw keuze. Als er derden (b.v. stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.   De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn; of er wordt geoefend in onze oefenzaal. Daar kunnen ook andere fysiotherapeuten en patiënten aanwezig zijn.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.   Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

Neem elke afspraak een handdoek mee als u in de behandelkamer behandeld zult worden, of een handdoek voor in de oefenzaal.  In de oefenzaal wordt u tevens verzocht passende kleding en schone (sport-) schoenen te dragen.
Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat?
Wij verzoeken u vriendelijk bij gebrek aan zitruimte voorrang te geven aan minder valide personen.
Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan u in rekening te brengen.

Betaling
Wij adviseren u om bekend te zijn met uw verzekeringspolis betreffende uw vergoeding fysiotherapie. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Wanneer achteraf blijkt dat de patiënt niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de patiënt alsnog een factuur voor de niet door de verzekeraar vergoede behandelingen toegestuurd.
  U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten. U dient uw factuur binnen de vervaldatum te voldoen. Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang vanaf de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

Huisregels
Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
Daar de praktijk ook mindervalide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.   Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de kleedkamers achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Praktijk Visser Fysiotherapie en Sport is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken in het pand of buitenterrein (auto, fiets ed.). 
Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Roken is in ons hele gebouw niet toegestaan. 
Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacy reglement
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. 
Daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:   Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn:

 • bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Als patiënt heeft u altijd het recht om uw dossiergegevens in te zien. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.   Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd, zodat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de voor de praktijk geldende ongenoegen- en klachtenregeling kenbaar maken.

Algemene Voorwaarden sporten bij Sportgezondheidscentrum Visser en Arcade
Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. 
Het (proef) lidmaatschap vangt aan op de daarover afgesproken datum met de deelnemer. 
Na het proeflidmaatschap kan het abonnement worden omgezet in een definitief abonnement voor de duur van minimaal 1 maand welke stilzwijgend iedere maand verlengd wordt.

 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Betalingen dienen te geschieden door middel van automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook wordt er € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 31 kalenderdagen zijn voldaan wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien de deelnemer na nogmaals een periode van 31 dagen nog steeds in gebreke is gebleven wordt de vordering uit handen gegeven.
 • Alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Contributie wordt nooit gerestitueerd.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap is een fitheidstest verplicht, de kosten van deze test zijn voor de deelnemer.
 • Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk in de lopende periode.
 • Het missen van lessen om welke reden dan ook zijn volledig voor rekening van de deelnemer.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk te doen.
 • U heeft een opzegtermijn van 1 maand, en dient voor de 15e van de maand bij ons binnen te zijn.
 • Sportgezondheidscentrum Visser en Sportgezondheidscentrum Arcade behoudt zich het recht voor om de groepsfaciliteiten aan te passen.
 • Deze aanpassingen geven geen recht op restitutie.
 • Op officiële en erkende Feestdagen is Sportgezondheidscentrum Visser en Sportgezondheid centrum Arcade gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en of het aanbod aan te passen.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten en het volgen van de groepslessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Sportgezondheidscentrum Visser en Sportgezondheidscentrum Arcade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal ,of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • Sportgezondheidscentrum Visser en Sportgezondheidscentrum Arcade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Materiële en of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de deelnemer. 
 • De deelnemer is zich bewust dat sporten een risico op blessure met zich mee brengt dit risico is voor de deelnemer zelf .
 • De Algemene Voorwaarden van Visser Fysiotherapie en Sport staan op de Website en zijn bij het secretariaat op te vragen.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en hiernaar te handelen.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wet bescherming persoonsgegevens .
 • Op deze voorwaarden en alle door of met Sportgezondheidscentrum Visser en Sportgezondheids centrum Arcade is aansluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en huisregels  van Sport Gezondheid Visser en Sport Gezondheid Centrum Arcade te accepteren. 

Huisregels tijdens het sporten

 • U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn in de les.
 • Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers.
 • Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk in de lopende betalingsperiode.
 • Het missen van lessen is volledig voor rekening van de deelnemer.
 • In de trainingsruimte draagt u binnen schoenen evenals schone en correcte sportkleding.
 • Tijdens de training gebruikt u een handdoek op alle apparaten.
 • Lossen onderdelen zoals dumbels en gewichten legt u na gebruik terug op hun plaats.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u gebruiken in de trainingsruimte.
 • Laat waardevolle spullen thuis.
Call Now Button
%d bloggers liken dit: